Přeskočit na obsah

Smíchov

 • Smíchovská tržnice

Náměstí 14. října je přirozeným centrem Prahy 5.  K jeho nutné revitalitaci patří také zachování veřejné funkce Smíchovské tržnice. Naší jednoznačnou podporu má zachování městské knihovny v 1. patře a úprava přízemí tak, aby sloužilo lidem jako společenské centrum s multifunkčním využitím pro kulturní akce, jako re-use dílny apod. 

 • Smíchov City

Tento soukromý  projekt zásadním způsobem mění veřejný prostor centrální části Smíchova, Trváme na zajištění dostatečné průchodnosti pro pěší a cyklisty ve směru východ-západ. Naší zásadní prioritou v této oblasti je výstavba škol a školek s dostatečnou kapacitou pro celé rozvojové území.

 • Přestavba Smíchovského nádraží

Chceme, aby přechody mezi vlaky, metrem, tramvajemi a městskými i dálkovými autobusy byly co nejkratší. Smíchovské nádraží nesmí být bariérou pro pěší a cyklisty, která by odřízla Radlice od Vltavského břehu. Budeme podporovat environmentálně příznivá řešení samotné stavby nádraží (zelené střechy a zdi, využití solární energie, podpora cyklodopravy atd.)

 • Šemíkův břeh

Chceme, aby zelené vltavské břehy zůstaly zachovány pro sport a rekreaci a nemusely ustoupit nové výstavbě. Ve využití nábřeží se spíše inspirujme  již dávno hotovou studií Vltavské břehy.

 • Plavební komora mezi Dětským a Střeleckým ostrovem

Praha 5 nikdy nesouhlasila se záměrem výstavby druhé plavební komory. Odmítáme zničení panoramatu Vltavy  mezi  Národním divadlem a Dětským ostrovem nesmyslnou stavbou, jejímž jediným cílem je  znásobit zisk z provozu výletních lodí a která je demagogicky maskována řečmi o ekologické lodní dopravě.

 • Návaznost na stezku Motolským údolím

Urychlíme stavbu lávky z parku Mrázovka do Sacre Coeur.

Hřebenka

 • Vila stavitele Viktora Beneše

Stavíme se za její ochranu. Ale tato vila není jediná v ohrožení. K ochraně vilových čtvrtí před zběsilými nápady některých stavebníků má Praha 5 pravidla výstavby. Spojíme jejich používání s úsilím o vyhlášení  památkové  ochrany cenných vilových čtvrtí.

 • ZŠ Podbělohorská

Žádné “vytloukání  klínu klínem” Nechceme znehodnotit zahradu základní školy  stavbou druhého stupně jenom proto, aby budova ZŠ Plzeňská mohla zůstat jako soukromá střední škola. 

Motol

 • Skládka Motol

Konec stálého přešlapování na místě. Na rekultivaci skládky se musí podílet stát a Hlavní město Praha. V tomto směru budeme jednat s cílem uzemí zabezpečit, revitalizovat a nakonec proměnit v park. 

 • Motolské údolí

Podporujeme revitalizaci Motolského údolí, odkrytí Motolského potoka, propojení svahů stezkami pro pěší a cyklisty a vznik stezky z Vidoule Motolským údolím na Smíchov a lávkou přes Plzeňskou  na Petřín.

 • Spiritka

Unikátní území lesů a mokřadů se podařilo uchránit od změny územního plánu. Pokračujeme dál ve snaze začlenit tento kus přírody do společného zeleného pásu na pomezí Prahy 5 a Prahy 6.

 • Podporujeme výstavbu domu nadace Klíček

Výstavba domu pro ubytování rodin dlouhodobě léčených  dětí nemocnici v  Motole a v dalších pražských nemocnicích. Za nadací jsme stáli a budeme nadále stát.

 • Poštovka v Motole zůstane trvale školství

Je to dispozičně objekt se zahradou pro mateřskou školu. Tu zde obnovíme. Tím získáme 6 tříd navíc pro kapacitu ZŠ Weberova.

Košíře

 • Buďánka

Budeme pokračovat v obnově historické dělnické kolonie. Stavba se prodražuje a brzdí i z důvodu politických tahanic. Nechceme soupeření o politické zásluhy, ale návrat trestuhodně zdevastovaného území do společného života Prahy 5.

 • ZŠ Plzeňská

Kapacita této školy musí sloužit základnímu školství. Navrácení této školy do užívání  Prahou 5 je veřejným zájmem.

 • Přírodní park Košíře – Motol

Chceme aby se zde přísně dodržovaly zásady ochrany přírody a nebyly povolovány žádné další výjimky, které by umožnily další oklešťování území přírodního parku

 • Vidoule

Stolovou  horu, která je součástí Přírodního parku Košíře-Motol, se podařilo uchránit před zástavbou. Vidoule a lesopark Cibulka zůstanou nezastavitelným územím pro sport a odpočinek ve volné přírodě

 • Škola na Cibulkách

Urychlíme výstavbu nového objektu pro školství na Cibulkách. Zde je třeba navýšit kapacitu jak mateřské, tak základní školy. Podpoříme urychlenou výstavbu chybějícího hřiště pro starší děti na Cibulkách, event. rekonstrukci celého areálu SK Uhelné sklady.

 • Ulice Na Pomezí

Chceme, aby tato spojnice Košíř a Jinonic na úpatí Vidoule nebyla významnou tranzitní městskou komunikací, aby byl zachován současný jednosměrný režim i po rekonstrukci, kdy navíc bude sloužit pro kyvadlový provoz MHD, pravidelné lince hybridního trolejbusu k metru Jinonice.

Malvazinky

 • Prostor před Albertem

Stále nedořešený prostor chceme upravit do přívětivé podoby.

 • Na Pláni

Participativní projekt revitalizace území v park chceme dovést ke zdárnému konci, kterým je park přístupný veřejnosti.

 • Změna ÚP Mrázovka

Nepodporujeme změnu územního plánu, která by umožnila zastavět zelené svahy nad Nikolajkou.

 • Zimní stadion Nikolajka

Území sportovního stadionu Nikolajka musí zůstat zachováno pro sport.

Radlice

 • Parčík a klubovna u MŠ Kroupova

Amatérismus a hloupé sliby musí být minulostí. Dokončíme projekt komunitního parku a klubovny, který navrhl spolek Dívčí hrady dohromady. Neschopnost, jaká ze strany Prahy 5  celý projekt zdržela a  zkomplikovala, bude jenom politováníhodnou minulostí.

 • Výstavba družstevního bydlení Radlická

Podporujeme tuto staronovou formu výstavby a vlastnictví, ale trváme na zajištění dostatečné občanské vybavenosti pro budoucí obyvatele, které v oblasti chybí. Bez toho využití tohoto pozemku HMP k výstavbě postrádá smysl a okolí jen nesmyslně zatíží. Dále chceme, aby byla zachována průchodnost území pro současné obyvatele.

 • Radlicím chybí škola

Plánovaná výstavba v Radlickém údolí postrádá adekvátní občanskou vybavenost. Chybí především školy a školky.  Nebudeme opakovat chybu, která se stala Na Cibulkách. Nelze připustit výstavbu bytů  bez participace investorů na výstavbě škol a školek.

 • Výstavba v okolí metra Radlická

Nesouhlasíme zde s výstavbou další extrémně veliké administrativní budovy, dáváme přednost menším stavbám, v nichž vzniknou prostory pro obchod a služby. Současné Radlice postrádají vlastní centrum. Kdysi samostatná obec si “moderní náves” zaslouží. 

Jinonice

 • Radlická radiála

Desítky let trvající nesmyslné rozdělení Jinonic a Butovic Radlickou ulicí nesmí mít pokračování v připravované Radlické radiále. Chceme, aby radiála byla v maximální možné míře  umístěna do podzemí a co nejméně obtěžovala místní obyvatele. Než se však radiála začne stavět, musí být kapacitně vyřešen Barrandovský most. Optimalizace dopravního uzlu Barrandovského mostu je nutnou podmínkou stavby radiály.

 • Pod Majerovic

Chceme, aby tradiční zahrádkářská osada zůstala zachována a dál umožňovala mnoha lidem aktivní rekreaci v přírodním prostředí.

 • Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí

Hranice parku jsou v současné době neaktuální. Podporujeme jejich posun severním a západním směrem a zahrnutí území osady Pod Majerovic s cílem posílení ochrany celého území.

 • Zachovejme ráz místa

Praha 5 již má pravidla pro řízení zástavby ve vilových čtvrtích. Chceme tato pravidla upravit i pro použití v historické zástavbě bývalých samostatných obcí, jako jsou staré Hlubočepy či Jinonice. Nechceme, aby tato místa  byla postupně vymazána z mapy a nahrazena výstavbou bez respektu k místu.

Hlubočepy

 • Žádná další výstavba v Prokopském údolí

Rezidence Trilobit je příkladem snahy o zhodnocení  území za každou cenu.  V přírodním parku, na hranici rezervace a bez dostatečné příjezdové cesty  je tento záměr zcela asociální. Jsme zásadně proti výstavbě.

 • Staré Hlubočepské nádraží a objekt K Dalejím 748/6

Dvě budovy v Prokopském údolí, které mohou z části sloužit jako klubovny a základny pro skautské oddíly a lesní školku. Praha 5 se musí do řešení vložit plnou silou a konečně využít chátrající objekty ke smysluplnému účelu.

 • Bezpečná pěší cesta do základní školy

Ulice Pod Žvahovem, kterou ráno přichází většina žáků ke škole je lemována úzkým chodníkem, do kterého jsou vsazeny sloupy uličního osvětlení. Žáci i rodiče jsou nuceni jít vozovkou, která je v tu dobu velmi freventovaná. Obnovíme jednání o odstranění sloupů a umístění osvětlení na fasády přilehlých domů.

 • Výtopna Zlíchov

Zachování výtopny má naší plnou podporu. Jedinečná technická památka a jedinečné společenství nadšených lidí. Takto se tvoří občanská společnost.

 • Prokopské údolí

Odmítáme jakoukoliv výstavbu v Přírodní parku Prokopské a Dalejské údolí. Podporujeme rozšíření přírodního parku, které zabezpečí ochranu lokalit na jeho současném okraji.

 • Prokopské jezírko

Budeme usilovat o jeho revitalizaci ve  spolupráci s odborem ochrany přírody  MHMP.

 • Lom a jezero Na Požárech

Ohrožený jedinečný přírodní útvar nás zajímá, přestože patří do katastrálního území Řeporyje. Věříme, že spolupráce přes hranice obvodů je nutná a správná.

Barrandov

 • Sídliště trpí nedostatkem služeb

Požadujeme, aby se v nové výstavbě vždy myslelo na komerční prostory v přízemích.

 • Místa ve školkách

Sídliště roste a mládne. Musíme pamatovat na zvýšení kapacity školek.

 • Sídlišti chybí voda ve veřejném prostoru

Ač se o vodě často mluví, ve veřejném prostoru sídliště chybí. Budeme zřizovat a udržovat pítka a kašny a realizovat opatření k zasakování vody. I navržený zelený pás na hranici Barrandova musí být místem přírodního a přirozeného záchytu vody. Chráníme tím Prokopské  údolí před vysycháním.

 • Ledárny Braník

Budeme aktivně jednat s Prahou 4, aby hluk z hudební produkce nerušil obyvatele Prahy 5 po 22. hodině.