Přeskočit na obsah

Životní prostředí

Životní prostředí vnímáme celistvě jako prostor, který zahrnuje vedle přírody také díla lidská a prostředí sociálních vztahů a kultury. Naším cílem je hledat v tomto složitém prostředí vyváženost a kvalitu života. 

Chceme chránit a rozvíjet přírodní parky a chráněná území i kulturní památky

 • Ve spolupráci s MHMP budeme usilovat o ochranu a revitalizaci rozlehlých nezastavěných území přírodních parků Prokopské a Dalejské údolí, Košíře-Motol a Chuchelský háj tak, aby nadále sloužila k rekreaci a byl zachován charakter volné přírody a nebyly ohrožovány pokusy o zástavbu a komerční využití.
 • Budeme usilovat o rozšíření území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí o náhorní část Dívčích hradů až k Radlickému údolí na severu a k Butovicím na západě a o zahrádkářskou osadu Pod Majerovic v Butovicích.
 • Ve spolupráci s městskými částmi Praha Slivenec a Řeporyje budeme usilovat o zastavení devastace lomu a jezera Požáry obnovením těžby.
 • Rozvoj přírodního parku Košíře-Motol v oblasti stolové hory Vidoule budeme regulovat tak, aby zůstal zachován charakter volné přírody a nedošlo k jejímu komerčnímu zneužití.
 • Přírodní park Košíře-Motol přímo navazuje na oblast bývalé skládky Motol. Ve spolupráci s MHMP a státem budeme hledat cestu k trvalému monitoringu a nezbytnému odstranění starých ekologických zátěží, aby se toto místo mohlo stát zdravým rekreačním územím a nebyla ohrožována kvalita vody v Motolském potoce.
 • Jakoukoli výstavbu v přírodních parcích, kromě staveb, které specifikuje zákon o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky Hlavního města Prahy, považujeme za nepřípustnou.

Chceme, aby příroda prostupovala k našim obydlím

 • Budeme udržovat, propojovat a zpřístupňovat cenná přírodní území, která tvoří Prahu 5 tak podivuhodnou a rozmanitou jako malé i velké parky, rokle a údolí, louky, lesíky a drobná zeleň.
 • Podporujeme výsadbu a revitalizaci stromů podél ulic. Kromě estetické funkce příznivě stabilizují městské klima. 
 • Na vhodných místech budeme podporovat výsadbu ovocných stromů a keřů.

Podporujeme revitalizaci Motolského údolí 

 • S využitím již vypracované studie revitalizace Motolského údolí budeme postupně vracet Motolskému údolí část původní podoby s odkrytým potokem, funkčními rybníky a stezkou pro pěší a cyklisty. 
 • Stezka propojí západní okraj Prahy 5 s centrálním Smíchovem, překročí po samostatné lávce Plzeňskou ulici v oblasti Anděla a bude pokračovat Petřínem až k Pražskému hradu.

Chceme vrátit život na břehy Vltavy 

 • Navážeme na již existující studii vltavských břehů a konečně vyřešíme lávku propojující Císařskou louku se Smíchovem. 
 • Budeme pracovat na pěší prostupnosti z území centrálního Smíchova k řece. 
 • Chceme na pobřeží Vltavy vrátit život, ale bez komerce a snah o privatizaci území. 
 • Vážíme si stávajících sportovišť a nezastavěných ploch a rozhodně odmítáme projekty zástavby těchto míst, například bytový komplex Šemíkův břeh u železničního mostu.

Chceme navracet vodu do městské krajiny

 • Budeme intenzivně hledat cesty k revitalizaci rybníků, mokřadů, potoků, studánek a nalezení starých zdrojů vody, které zanikly kvůli nové výstavbě a také úplnému nezájmu o správu vody v krajině.
 • Budeme podporovat vznik modrozelené infrastruktury a opatření pro zasakování vody.
 • Samostatnou kapitolou hospodaření s vodou je záchyt a následné využití dešťových vod ze střech objektů ve svěřeném vlastnictví Prahy 5. Výběr vhodných objektů bude prováděn koordinovaně s výběrem objektů vhodných pro instalaci obnovitelných zdrojů energie.
 • Zmapujeme zaniklé i stále funkční studny. Kde to bude možné budou opraveny a využity k zalévání a příjemnému doplnění veřejného prostranství.

Podporujeme obnovitelné zdroje energie i možnosti úspory energie

 • Klimatický plán Hlavního města Prahy a adaptační opatření na změnu klimatu budeme uplatňovat i na území Prahy 5. 
 • Podpora obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti budov ve svěřené správě Prahy 5 je naším cílem. Všechny projekty obnovitelných zdrojů budou zpracovány odborně a realisticky. Neřešíme politické zadání, ale investici veřejných prostředků do zařízení s jasnými technickými parametry a reálnou návratností.

Nechceme, aby neviditelné škodliviny ohrožovaly naše zdraví

 • Žijeme, pracujeme a odpočíváme v prostředí, které je nadlimitně znečištěno prachem, aromatickými uhlovodíky ze spalovacích motorů a trvalým hlukem. Tvrzení, že městská část s tímto stavem nemůže nic dělat, je pohodlná lež. Budeme hledat cesty, jak společně se ZHMP řešit nápravu a kompenzaci. 
 • Nebudeme zavírat oči také nad obtěžujícím hlukem z hudebních produkcí, včetně těch, které probíhají v sousedních městských částech a obtěžují obyvatele Prahy 5. 

Podporujeme cirkulární ekonomiku a maximální využití odpadů

 • Budeme podporovat svépomocné dílny a výměnná (re-use) centra a bazary, kterými dáváme věcem další život a zájemci mají možnost seznamovat se s běžnými řemesly. Prodloužení životnosti věcí, případně jejich redistribuci k dalšímu využití, bere za své stále větší počet lidí. 

Chceme, aby si lidé posilovali vztah k místu, kde žijí

 • Naučit se chápat přírodu jako místo, kde žijeme a budeme žít, nelze jenom z učebnic a naučných videoprogramů. Proto budeme podporovat zapojení škol do programů ochrany přírody, které zajišťuje Hlavní město Praha a neziskové organizace. Například školní patronáty nad konkrétními místy a poznávací programy v přírodě. 
 • Zavedeme minigranty na údržbu zeleně v okolí domů. I z minimální finanční podpory se dá udělat docela dost, ideálně při sousedských akcíchPodporujeme vznik lokálních naučných stezek i stezek propojujících významné přírodní a kulturní lokality.
 • Naučné stezky propojí Prahu 5 se sousedními obvody a jsou dokladem společného zájmu o poznání a ochranu přírody a kulturního dědictví v kontextu celé metropole. 

Chceme zachovat tradice městských zahrádek a podporovat komunitní zahrady

 • Zachování a ochrana městských zahrádkářských osad, které jsou v trvalém ohrožení developerskými projekty, je naší zásadní prioritou. Osady jsou místem komunitního života a příkladem rekreace v městě krátkých vzdáleností, v dosahu MHD. 
 • Budeme pokračovat v podpoře malých komunitních projektů, jako drobné zahrady a využití vnitrobloků. Každá realizovaná a udržovaná komunitní zahrada má z hlediska životního prostředí i sociálních vztahů svůj význam.

Budeme dbát o provázanost územního rozvoje, životního prostředí a dopravy

 • Současná agenda samosprávy v oblasti územního rozvoje, dopravy a životního prostředí trpí fatálním rozštěpením: developerské projekty a projekty dopravních staveb jsou primárně posuzovány ve výborech územního rozvoje a dopravním. 
 • Výbor životního prostředí, který by měl přirozeně propojovat politiku územního rozvoje a dopravy není buď konzultován vůbec, nebo se vyjadřuje k již hotovým koncepcím. Tento stav je nelogický a do budoucna neudržitelný a bude od základu změněn. Výbor pro životní prostředí bude projednávat všechny zásadní otázky územního rozvoje a dopravy.

Uvědomujeme si, že péče o životní prostředí je kvalifikovaná práce

 • Péče o životní prostředí vyžaduje kvalifikaci a kontrolu provádění. Úřad musí posílit počty kvalifikovaných osob v administrativě životního prostředí. Je nesmyslné šetřit tam, kde následně z důvodu nezvládnuté práce unikají miliony za nekvalitně provedené zakázky. 
 • Hodnocení dodavatelů služeb při jejich výběru bude také vycházet z posouzení kvality jejich práce odvedené pro Prahu 5. 
Josef Cuhra Detail
Josef Cuhra
Luisa Suchochlebová