Přeskočit na obsah

Sociální a bytová problematika

Síla lidské společnosti spočívá v síle vnitřní solidarity. Nedostupné bydlení není způsobeno pomalou výstavbou, ale spekulací s cenou stávajících bytů a domů, která za třicet let vedla k reálnému vylidnění centra Prahy 5, především k nucenému odchodu rodin s dětmi a příjmově průměrných skupin obyvatel. Návrat dostupného bydlení do centra je podmínkou jeho skutečného oživení. Hovořit o rozvoji a nechat přitom centrum jako skanzen je bubnováním na dutý sud. Nezůstávejme u starých chyb. I pro město platí, že to podstatné je uvnitř.

V případě nepříznivé sociální a zdravotní situace občanů Prahy 5

 • Podpoříme služby poskytované v nepříznivé sociální situaci (asistenční služby, služby odlehčovací péče, azylové domy pro matky s dětmi, ranou péči atd.), pedagogicko-poradenské služby (manželské poradny, poradny pro oběti domácího násilí, právní poradny pro oddlužení atd.) a ostatní služby (pečovatelské, pomoc osobám bez přístřeší, komunitní centra). Pomůžeme zapojit seniory do aktivního života obce např. prostřednictvím klubů pro seniory. 
 • Zvýšíme dostupnost sociálních služeb zejména v oblasti péče o seniory (zejména terénních sociálních a zdravotnických služeb), obnovíme nízkoprahové centrum duševního zdraví pro děti, mládež i dospělé.
 • Podpoříme vznik nových lékařských ordinací – zejména pediatrů a praktických lékařů.

Pomůžeme lidem v nesnázích postavit se opět na vlastní nohy

 • Zřídíme vlastní úklidový sociální podnik pro zaměstnání lidí, kteří nemohou pracovat na trvalý pracovní poměr. Budeme nadále podporovat jídelnu Kuchařky bez domova. 
 • Chceme systematicky řešit problematiku bezdomovectví a drogově závislých, a to za pomoci jak preventivních nástrojů, tak i konkrétních nízkoprahových služeb.
 • Posílíme spolupráci s nízkoprahovými centry pracujícími s osobami užívajícími návykové látky tak, aby došlo k omezení nežádoucích jevů v jejich okolí. 
 • Zhodnotíme a zvážíme rozšíření program Fixpoint společnosti Progressive pro úklid použitých injekčních stříkaček a jehel v exponovaných lokalitách. 
 • Podporujeme rovnoměrnější rozmístění kontaktních center pro drogově závislé a osoby bez přístřeší na území hlavního města Prahy.
 • Budeme spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi formou zavedeného tzv. komunitního plánování, formou konkrétní smluvní zakázky, dále v oblasti sociálního podnikání či alespoň finanční podporou nebo zvýhodněným pronájmem. Chceme dosáhnout pro tyto organizace víceletého financování jejich činnosti a zajistit tak jejich stabilitu, která je velmi důležitá i pro uživatele sociálních služeb.
 • Chceme iniciovat zavedení programu investičních dotací pro nestátní organizace, a to nejen v sociální oblasti. V ostatních krajích, na rozdíl od Prahy, mají neziskové organizace možnost čerpat z evropských fondů. Praha jako šestý nejbohatší region v EU by měla finanční prostředky dávat z vlastního rozpočtu. Samospráva investičně podporuje pouze vlastní příspěvkové organizace, neziskové organizace jsou odkázány na příspěvky svých zřizovatelů nebo na sponzorské dary.

Základem je důstojné bydlení

 • Stanovíme seznam vhodných bytů po dostupné bydlení. Podpoříme další výstavbu ve spolupráci s developery, magistrátem a církvemi. Dostupné bydlení přinese prospěch všem obyvatelům. Jedině tak lze zachovat pestrost města a pomoci nemajetným lidem k bydlení. 
 • Zastavíme prodej prázdných bytů. MČ Praha 5 nesmí prázdné byty, kterými disponuje, prodávat, ale měla by je průběžně rekonstruovat a ponechat ke zvýhodněným pronájmům samoživitelům s malými dětmi, seniorům, postiženým, mladým rodinám či vybraným profesím, jako jsou zdravotní sestry, policisté, hasiči apod., i dalším zájemcům o dostupné nájemní bydlení vč. ukrajinských matek s dětmi, kdy stát nabízí poskytnout 85% výdajů na opravy. Dosavadní pomalé tempo oprav těchto bytů urychlíme.
Marie Ulrichová Hakenová detail
Marie Ulrichová Hakenová
Lucie Kmentová