Přeskočit na obsah

Program

Dobré volební programy jsou směsí témat různého načasování. Obsahují témata, jejichž doba již přišla a stojí za to pro ně tasit zbraně. Řeší otázky běžné, stále se opakující a cílí také na problémy, které se teprve vynořují. Volební program koalice KDU-ČSL, Zelených a nezávislých je právě takový.

Jasně jím prochází téma životního prostředí. Nikoli jako nějakého módního doplňku, ale agendy, která v sobě propojuje úkoly územního rozvoje, dopravy a veřejného prostoru. K tomuto komplexnímu vnímání se pojí téma školství, které je prostředím kultivace současných i budoucích lidských vztahů. Třetím základním tématem, které otevírá cestu k řešení prvních dvou, je obnova důvěry ve smysl a akceschopnost samosprávy. Ta se zakládá především na samozřejmém respektu k demokratickým postupům a široké a otevřené možnosti se na nich spolupodílet.

Až budete číst náš program, uvažujte o tom, jakou samosprávu jste dosud v Praze 5 měli možnost poznat a s jakou byste si přáli spolupracovat v budoucnu na tom, aby se volební témata, malá i velká, posouval ke smysluplným řešením.

Josef Cuhra

Kandidát na starostu

Naše dobrá budoucnost je založena na rozvoji solidární a otevřené lidské společnosti. Jedině ta je schopna překonat hrozící krize. Vědomí osobní hodnoty každého jednotlivce a cit pro solidaritu se především formuje v rodinách a v základním školství. Dostupné základní školství s rovnou příležitostí pro dobré vzdělávání všech žáků je vyjádřením úcty k rodinám a dokladem naděje v budoucnost. Naším programem je “dobré školy všem”.


Vít Šolle
Simona Švingrová

Město pro dopravu, nebo doprava pro město? Naši potomci budou za několik desítek let hledět na plechový cirkus v ulicích dnešních měst s podobným údivem, s jakým by pozorovali člověka, který sám sobě drtí ruku ve svěráku. Uvažujme již nyní o tom, že smyslem a prioritou dopravy je být součástí komplexní kvality městského života. Nezaměňujme stále prostředek a cíl.


Pavel Štorch
Pavel Peterka

Životní prostředí vnímáme celistvě jako prostor, který zahrnuje vedle přírody také díla lidská a prostředí sociálních vztahů a kultury. Naším cílem je hledat v tomto složitém prostředí vyváženost a kvalitu života. 


Josef Cuhra Detail
Josef Cuhra
Luisa Suchochlebová

Územní rozvoj nesmí být stálou expanzí výstavby do dosud volných míst, závodem o to, kdo se dostane dál a z území vytěží více. V omezených prostorových možnostech a narušeném životním prostředí Prahy musí být veřejný zájem hlavním kritériem pro další územní rozvoj.


Josef Cuhra Detail
Josef Cuhra
Pavel Štorch

Skrze veřejný prostor poznáváme kulturní hodnoty města, charakter jeho společnosti i jednotlivých lidí. Veřejná prostranství jsou tváří města. Komunikující, zprostředkující vnitřní život navenek a reprezentující. S určitou nadsázkou lze říci, že jaká jsou veřejná prostranství, takové je město. Na území Prahy 5 se nachází řada veřejných prostranství, která jsou výrazně zanedbaná, na hranici funkčnosti, o obytnosti a estetických či smyslových kvalitách nemluvě. To chceme změnit. 


Hana Heringová detail
Hana Heringová
Marie Ulrichová Hakenová detail
Marie Ulrichová Hakenová

Síla lidské společnosti spočívá v síle vnitřní solidarity. Nedostupné bydlení není způsobeno pomalou výstavbou, ale spekulací s cenou stávajících bytů a domů, která za třicet let vedla k reálnému vylidnění centra Prahy 5, především k nucenému odchodu rodin s dětmi a příjmově průměrných skupin obyvatel. Návrat dostupného bydlení do centra je podmínkou jeho skutečného oživení. Hovořit o rozvoji a nechat přitom centrum jako skanzen je bubnováním na dutý sud. Nezůstávejme u starých chyb. I pro město platí, že to podstatné je uvnitř.


Marie Ulrichová Hakenová detail
Marie Ulrichová Hakenová
Lucie Kmentová

Spoluúčast občanů na samosprávě nekončí okamžikem uzavření volebních místností. Naopak celé nadcházející volební období je prostorem pro dialog voličů s jejich zástupci na radnici. K výměně názorů slouží výbory, komise a veřejná projednání. Dosavadní konfrontační koncept “my versus oni” selhává před výzvami současné doby. Samospráva založená na důvěře a otevřenosti je možná a nutná. 


Hana Heringová detail
Hana Heringová
Jan Jelínek

Město nejsou pouze dospělí a ekonomicky aktivní občané, ale také rodiny s malými dětmi, senioři, lidé nemocní, s postižením, lidé s jiným mateřským jazykem, kteří se snaží integrovat a další. Městská část by měla být přátelská a inkluzivní ke všem. Chceme podporovat vytváření silných sousedských komunit, propojovat generace a vytvořit z Prahy 5 místo, kde se nezapomíná na nejslabší.


Lucie Kmentová
Hana Heringová detail
Hana Heringová

Praha je živé společenství, jehož části spolu musí kooperovat a hledat společný cíl. Hranice Prahy 5 proto není linií, kde končí naše zájmy a začínají zájmy souseda. Toto archaické pojetí obvodu jakožto města obehnaného hradbami je třeba překonat znalostí společných problémů a definicí společných cílů. Víme, co nás spojuje a na čem musíme se sousedy společně pracovat. 


Josef Cuhra Detail
Josef Cuhra
Vít Šolle

Zasadíme se o rozvoj velkého kulturního potenciálu Prahy 5, který byl dosud do značné míry nevyužit, aby se za kulturou z naší městské části nemuselo dojíždět, a to s ohledem na místní obyvatele i na návštěvníky z České republiky a ze zahraničí. Navážeme spolupráci a komunikaci se spolky, nastavíme způsob, jak jejich činnost podpořit a jak naslouchat jejich zkušenostem při rozhodování o dalším vývoji městské části.


Marie Ulrichová Hakenová detail
Marie Ulrichová Hakenová
Luisa Suchochlebová

Finance, kterými disponuje Praha 5 jsou prostředky k plnění veřejné služby. Městská část není ani bankovní dům, ani reklamní agentura, která z prostředků svých klientů hradí svou prezentaci. Klienty městské části jsou všichni její občané a finanční prostředky má svěřeny k tomu, aby pro občany kvalitně zajišťovala služby, které oni sami, ani soukromá sféra zajistit nemohou. Kritériem tedy není maximalizace výnosu, ale kvalita, dostupnost a dlouhodobá udržitelnost těchto služeb, které přispívají ke spokojenému životu občanů MČ Prahy 5. Z těchto východisek budeme přistupovat ke správě svěřených finančních prostředků a tvorbě rozpočtů. 


Jan Jelínek
Pavel Štorch

Vyhlašování veřejných zakázek a jejich administrace jsou dány zákonem. Zákon však nezaručuje skutečnou úspěšnost provedení. Ta závisí především na kvalitě přípravy a kontrole provádění. V těchto oblastech má Praha 5 velké mezery, na které je třeba se zaměřit. Příprava a realizace veřejných zakázek vyžaduje posílení o oborníky. Zde se nevyplácí šetřit.


Jan Jelínek
Josef Cuhra Detail
Josef Cuhra

V posledních letech se nám náročné krizové situace opravdu nevyhýbají. Nejdřív epidemie covidu, poté válka na Ukrajině a související příliv uprchlíků, zejména žen s dětmi. K tomu jsme svědky situací souvisejících s měnícím se klimatem jako bylo nedávné tornádo na Moravě. Na všechny tyto mimořádné situace musí být Praha 5 co nejlépe připravena. 


Hana Heringová detail
Hana Heringová
Vít Šolle