Přeskočit na obsah

Školství

Naše dobrá budoucnost je založena na rozvoji solidární a otevřené lidské společnosti. Jedině ta je schopna překonat hrozící krize. Vědomí osobní hodnoty každého jednotlivce a cit pro solidaritu se především formuje v rodinách a v základním školství. Dostupné základní školství s rovnou příležitostí pro dobré vzdělávání všech žáků je vyjádřením úcty k rodinám a dokladem naděje v budoucnost. Naším programem je “dobré školy všem”

Kapacita

 • Obnovíme spádové obvody i pro mateřské školy, aby děti měly nárok na přijetí v nejbližší mateřské škole.
 • Budeme navyšovat kapacity mateřských škol, aby oddělení mohla být naplňována do vyhláškou stanovených 24 dětí a školky nebyly nuceny žádat o výjimky k překračování tohoto počtu.
 • Budeme podporovat vznik lesních školek a dětských skupin tam, kde je to možné.
 • Budeme vytvářet kapacitní i pedagogické a stavební podmínky pro případné přijetí dětí mladších tří let, zvláště těch, které tří let dovrší v kalendářním roce zápisu. 
 • Zajistíme II. stupeň pro ZŠ Podbělohorská a tím právo na základní školu pro obyvatele v oblasti Hřebenek.
 • Poštovka v Motole zůstane trvale školství. Je to dispozičně objekt se zahradou pro mateřskou školu. Tu zde obnovíme. Tím získáme 6 tříd navíc pro kapacitu ZŠ Weberova. 
 • Urychlíme výstavbu nového objektu pro školství na Cibulkách. Zde je třeba navýšit kapacitu jak mateřské, tak základní školy.
 • Budeme vracet školství Prahy 5 objekty, které mu sloužily. „zMAPovány“ jsou: https://map.praha5.cz/map_archiv/index.html

Kvalita

 • Podpoříme finančně učitele – rodilé mluvčí ve školách a školkách Prahy 5.
 • Zasadíme se, aby každá základní škola v Praze 5 měla do budoucna k dispozici dvě tělocvičny. Skoro polovině ze ZŠ druhá tělocvična chybí. Nejpotřebnější je taková investice na Smíchově, na Hřebenkách a v Cibulkách. 
 • Budeme prosazovat pro všechny naše školy vysoký a srovnatelný standard v materiálních podmínkách. Všechny děti mají mít rovné šance a příležitosti.
 • Budeme podporovat atmosféru důvěry a spolupráce zaměstnanců ve školství Prahy 5, zvláště sdílení dobré praxe mezi pedagogy. Ne soutěž, ale spolupráce nás posune dopředu. 
 • Budeme rozvíjet princip partnerství školy a rodičů, školy a zřizovatele i škol vzájemně. Partnerství a spolupráci myslíme v nejširším slova smyslu, školy různých zřizovatelů, školy různých stupňů i dalších školních či volnočasových institucí, jako jsou ZUŠ, DDM, sportovní a zájmové kluby a organizace.
 • Podpoříme zvláště výuku na II. stupni dotačními tituly, které umožní školám více dělených hodin, nadstandardní vybavení pomůckami, benefity pro učitele. 
 • Připravíme koncepci příspěvků pro rodiny s nedostatečnými příjmy, jejichž děti se z ekonomických důvodů nemohou účastnit kolektivních školních akcí, spolufinancovaných rodiči a budeme pokračovat v podpoře programu “Obědy do škol.”
Vít Šolle
Simona Švingrová